www.allpravo.ru
   Список научных трудов Алауханова Е.О.

Web allpravo.ru
Новости
Электронная библиотека
Дипломные
Юридические словари
Тесты On-line
Рекомендации
Судебная практика
Расширенный поиск
ЮрЮмор
Каталог
 

Научные труды

д.ю.н., профессора Алауханова Есбергена Оразовича

зав.кафедрой «Судебной власти и уголовного процесса» КазНУ им.аль-Фараби.

І . Монографи и, учебники и учебные пособия

1. Концепция угол овного законодательства Казахстана. Алматы, 1990. 75 с.

2. Уголовный кодекс Казахстана. Каким ему быть? Алматы, 1991. 80 с .

3. О смертной казни в Казахстане. – Алматы, 1992. 96 с.

4. Квалификация хищений, совершенных по подложным документам. Ташкент: Адолат, 1994. 326 с.

5. Уголовный кодекс Казахстана. Каким ему быть? Алматы, 1994. 82 с.

6. Борьба с хищениями собственности путем подлога документов. – Алматы: Жет і жар ғы , 199 5. 200 с.

7. Как уберечься от преступника / Соавт. Ю. Каракетов. – Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 144 с.

8. Жал ғ ан құ жаттар ар қ ылы жасалын ғ ан талан-таражды саралау. – Алматы: Атамұра, 1997. 223 бет.

9. Қылмысқа – тосқауыл. – Алматы: Әл-Фараби. – 1997. – 143 бет.

10. Проблемы правовой борьбы с вымогательством. Алматы: Жет і жар ғ ы, 1997. – 22 4 с.

11. Жаза : практ.-оқу құралы / ҚР Ішкі істер м-нің акад., ҚР ғылым және жоғары білім м-нің Мем. және құқық ин-ты / С.М. Рахметов пен бірге . - Алматы: Өркениет, 1999.- 207, [1] б.

12. Рэкет: күресү проблемалары. Алматы: Жеті жарғы, 1999. – 180 бет.

13. Жаза. Алматы: Өркениет, 2000. 207 бет. / С.Рахметовпен бірге.

14. Қылмыс құрамы : Практ.-оқу құралы / ҚР ішкі істер м-нің акад., ҚР мем. және құқық ин-ты / С. Үмбетәлиев, С.Рахметовпен бірге. Алматы: Өркениет, 2000. 191, [1] б.

15. Қылмыстьқ кукық. Ерекше бөлім / Алауханов, Е.О. (2,7,8 - тараулар). – Алматы: Дәнекер, 2000. – 430 бет.

16. Қылмыстық құқық : (Ерекше бөлім): Оқу құралы. Алматы: Жеті жарғы, 2001. 222, [2] б.

17. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсінік / А.Ә. Әбдірашит, Е.Т. Әбілезовпен бірге. Алматы: Баспа, 2001. 703, [1] б.

18. Қазақстан Республикасының Қылмыстьқ кодексіне түсінік. Алматы: Правовая инициатива, 2001. 704 бет. / Алауханов, Е.О. (114-130, 175-180, 182-188, 200-227 баптар.

19. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы : Жалпы бөлім: оқулық / Е. Т. Әбілезов, С.Рахметовпен бірге. Алматы: Жеті жарғы, 2001. 270, [2] б.

20. Уголовно-процессуальные документы = Қылмыстық іс жүргізу құжаттары : (Сб. образцов на рус. и каз. яз.) / Ин-т междунар. права и междунар. бизнеса "Данекер" / Соавт. С.С.Умбеталиев. Алматы: Данекер, 2001. 221, [3] с.

21. Алдын ала тергеудің қылмыстық-іс жүргізу құжаттары үлгілерінің жинағы : [оқу құралы] = Сборник образцов уголовно-процессуальных документов предварительного следствия. Алматы: Өркениет, 2002. 242, [2] б.

22. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений . Алматы: Өркениет, 2002. 287, [1] с.

23. Сборник образцов уголовно-процессуальных документов предварительного следствия : [Учеб. пособие] = Алдын ала тергеудің қылмыстық-іс жүргізу құжаттары үлгілерінің жинағы / Қ.С.Сатыпалдымен бірге. Алматы: Өркениет, 2002. 242, [2] с.

24. Айып тағу және айыптау қорытындысын түзу : моногр. зерттеу / М.М. Оразәлиевпен бірге. Алматы: Нұрлы әлем, 2003. 175, [1] б.

25. Алдын ала тергеудің аяқталуы : [оқу құралы] / А.Н.Ағыбаевпен бірге. Алматы: Жеті жарғы, 2004. 136 бет.

26. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне түсініктеме / Е.О.Алауханов (114-130, 175-180, 182-188, 200-227) баптар. Алматы: Норма-К, 2004. 648 бет.

27. Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары : Заң ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. автореф. / Ғылыми кеңесшісі Е.I.Қайыржанов; С.Аманжолов атын. Шығыс Қазақстан мем. ун-ті, әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы: [Б. ж.], 2004. 48 б.

28. Криминология : [оқулық] / "Дәнекер" халықаралық құқық және халықаралық бизнес ин-ты. Астана: Дәнекер, 2005. 220 б.

29. Криминология (Қылмыстану) . Алматы: Жеті жарғы, 2005. 227, [5] б.

30. Қылмыстан қорғануға бола ма? . Алматы: Қазығұрт, 2005. 140, [4] б.

31. Пайдақорлық-зорлық қылмыстарды саралау: [ Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, оқытушыларына, сот, прокуратура т.б. заңгерлерге арналған ]: оқулық / Б. Асқармен бірге. – Алматы; Ғылым, 2005. 129 бет.

32. Пайдақорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминологиялық проблемалары: [монография]. – Алматы: “Ғылым”, 2005. – 304 бет.

33. Как защититься от преступника. – Алматы: КазАТК, 2005. – 130 с.

34. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений / Под ред. Е.И.Каиржанова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. – 280, [7] с.

35. Криминология (Қылмыстану) : оқу құралы. – Алматы: Қазығұрт, 2006. – 119, [1] б.

36. Азаптау: Монография / Т.Т. Мустекеновпен бірге. – Алматы, 2008. – 208 бет.

37. Жас адамдардың құқық бұзуға бейім мінез-құлықтарының алдын алу: Монография / Ж.Т.Қарамырзамен бірге. – Алматы, 2008. – 200 бет.

38. Кәмелетке толмаған қыздар жасаған қылмыстардың алдын-алу проблемалары: Монография / Л.А.Мурсаловамен бірге. – Алматы, 2008. – 200 бет.

39. Кәмелетке толмағандардың зорлық арқылы жасаған қылмыстылығы: Монография / З.А.Ажиметовамен бірге. – Алматы, 2008. – 192 бет.

40. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне түсініктеме / Жауапты ред. Е.О. Алауханов . – Алматы, 2008. – 1120 бет .

41. Қылмыстық құқық (ерекше бөлім): Оқулық. – Алматы, 2008. – 320 бет.

42. Қылмыстық құқық (жалпы бөлім): Оқулық. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 400 бет.

43. Қылмыстық құқық (альбом-кесте). – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 230 бет.

44. Сыбайлас жемқорлықпен күресу проблемалары: Оқулық. Алматы, 2008. 256 бет.

45. Борьба с коррупцией: Учебное пособие. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 288 с.

46. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан / М-во образования и науки РК, Каз. криминол. ассоц. / Соавт. Д.Е. Турсынбаев. – Алматы: КазАТК, 2008. – 286, [2] с.

47. Корыстная преступность несовершеннолетних : Монография. – Алматы, 2008 . 208 с .

48. Криминология: Учебник. Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 620 с.

49. Налоговое преступление : Учебное пособие / Соавт. К.Т. Ахмедин. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 230 с.

50. Правовые аспекты антикоррупционной политики в деле укрепления государства : Монография. – Алматы : Заң әдебиеті, 2008 . 256 с.

51. Преступное насилие в отношении женщин. Учебное пособие / Соавт. Н.И. Каирова. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 228 с.

52. Проблемы преступного поведения предпринимателей : Монография / Соавт. А.Ж. Садыков. – Алматы, 2008. – 208 с.

53. Профилактика преступлений несовершеннолетних : Монография. – Алматы, 2008 . 272 с .

54. Профилактика преступлений : Учебник / Соавт. З.С. Зарипов. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. – 373 с.

55. Профилактика преступлений среди маргинальной части населения (безработных) : Монография. – Алматы, 2008 . – 288 с.

56. Криминология : Учебник / Под ред. Е.О. Алауханова, И.И. Рогова . – Алматы, 2008 . – 680 с.

57. Криминология: Учебник. Ташкент: Изд-во ТГЮИ, 2008. – 408 с.

58. Виктимологические аспекты женской преступности. Монография / Соавт. П.В. Ким. Алматы, 2009 . 200 с .

59. Преступные посягательства на почве семейно-бытовых конфликтов: причины и условия, вопросы предупреждения : Монография / Соавт. Г.К. Абдрахманова. Алматы, 200 9. 176 с. – 230 с.

60. Проблемы борьбы с терроризмом : Монография . Алматы : Заң әдебиеті, 200 9. – 256 с.

61. Профилактика налоговых преступлений : Монография / Соавт. З.С. Зарипов . Алматы, 200 8 . – 224 с.

62. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака по уголовному законодательству Республики Казахстан : Монография / Соавт. Ж.С. Бидельманова . Алматы, 200 9. 228 с.

63. Уголовно-правовые аспекты оставления в опасности, как состава преступления : Монография / Соавт. А.К. Байболова . Алматы : Заң әдебиеті, 200 9. – 229 с.

64. Адвокат-қорғаушының сезіктіге, айып­талушыға және сотталушыға білікті заң көмегін көрсетуі: Монография / А.Ж. Садыковпен бірге. – Алматы: ТОП, 2009. – 139 с.

65. Право подозре­ваемого (обвиняемого) и подсудимого на профессиональную защиту: Монография / Соавт. А.Ж. Садыков. – Алматы: ТОП, 2009. – 140 с.

66. Криминология: Учебник. – Санкт-Петербург: Юридический Центр Пресс, 2009. – 410 с.

67. Преступность несовершеннолетних и ее профилактика: Монография / Соавт. З. Зарипов, А. Тукеев. – Алматы, 2009. – 310 с.

І I . Выступления на международных форумах и конференциях

68. Общественная опасность коррупции в экономике Казахстана // Борьба с коррупцией и проблемы уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства Республики Казахстан: м атериалы науч.-практ. конф. - Усть-Каменогорск, 2000. – С.14-34.

69. Понятие «доход» при квалификации деянии по статье 190 УК РК // Проблемы борьбы с преступностью. – Караганда, 2000. С. 89-90.

70. Проявление коррупции в экономике Казахстана // Сборник научных трудов Академии Финансовой полиции. Астана, 2003. С. 57-63.

71. Условия , способствующие совершению корыстно - насильственных преступлений . // Проблемы совершенствования ОРД в РК: м атериалы науч.-практ. конф. – Алматы, 2004 . С.16-26.

72. Коррупция как угроза жизнидеятельности общества и государства // Нормотворческий процесс: вопросы теории и практики и перспективы развития : Материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Астана 9 июня 2005 г. – Астана, 2005. – С. 73-74.

73. Пайдақорлық-зорлық қылмыстылықтың түсінігі // Роль науки в повышении эффективности деятельности правоохранительных органов: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Академия МВД РК. – Алматы, 2005 . Ч.2. С.14-22.

74. Борьба с коррупцией // Роль политических партий в консолидации усилий общества в борьбе с коррупцией: материалы Круглого стола. – Астана, 2006. – С. 63-65.

75. Детерминанты терроризма как объект предупреждения // Профилактическая деятельность государства как одно из основных средств сдерживания преступности в стране: м атериалы междунар. науч.-практ. конф. Алматы, 2006. Ч.1. С. 93-99.

76. Инновационная политика Казахстана // Проблемы борьбы с коррупцией в современных условиях: правовые и социальные аспекты: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Астана / КазГЮУ, 29-30 мая 2006 г. – Астана, 2006. – С. 150-153.

77. Иностранные граждане, совершившие преступления в Республике Казахстан // Уголовно-исполнительная система: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Костанай, 2006. – С.92-95 / Соавт. Ж.Т.Карамырза.

78. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений среди женщин // Уголовно-исполнительная система: перспективы реформирования и проблемы подготовки кадров: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Костанай, 2006. – С.79-89.

79. О совершенствовании процесса исправления лиц, осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: перспективы реформирования и проблемы подготовки кадров: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Костанай, 2006. – С.31-33 / Соавт. Э.Х. Нарбутаев.

80. Проявления коррупции в обществе // Теоретические и практические вопросы предупреждения преступности в деятельности правоохранительных органов и институтов гражданского общества: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Алматы, 2006. – С. 44-48.

81. Уголовное право и проблемы повышение эффективности // Проблемы совершенстовования уголовного законодательства: материалы 1 конгресс юристов России, г. Москва. 25-26 мая 2006 г. – М., 2006. – С.73-79.

82. Учение о преступлении по уголовному праву // Участия молодых ученых по совершенствовнию законадательства: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Астана / КазГЮУ , 21 мая 2006 г . – Астана, 2006. – С. 103-105.

83. Цели и сущность наказния в уголовном праве России и Казахстана. // Вторые всероссийские державинские чтения. Книга-4: Проблемы уголовного права и процесса, 9-10 нояб. 2006 г. – М., 2006. - С.14-19.

84. Наказание как средство борьбы с корыстно-насильственными преступлениями и проблемы повышения его эффективности // Уголовное право: стратегия развития в ХХ I веке: материалы 4-й междунар. науч.-практ. конф. г. Москва. 25-26 янв. 2007 г. – М., 2007. С.218-222.

85. О совершенствовании процесса исправления лиц, осужденных к лишению свободы // 10 лет Уголовно-исполнительному кодексу РФ: материалы международ. науч.-практ. конф. / Академия права и управления ФСИН, 1-2 нояб. 2007 г. г.Рязань. – Рязань, 2007. – С.108-112.

86. О состоянии казахской юридической терминологии и проблемах ее совершенствования // «10 лет Уголовному кодексу Республики Казахстан: современная уголовно-правовая политика, правоприменительная практика и совершенствование уголовного законодательства: материалы междунар. науч.-практ. конф., 18 мая 2007 г. – Астана, 2007. – С. 48-49.

87. Об опыте работы с коррупцией в развитых демократических странах // Студенческое самоуправление против коррупции в вузах : материалы респ. науч.-практ. конф., 14 сентября 2007 г. г.Усть-Каменогорск. – Усть-Каменогорск, 2007. – С.47-52.

88. Понятие преступления в зарубежной криминологии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – СПб., 2007. – №2. С. 18-21.

89. Преступность и ее виды как объект профилактического воздействия // Антикоррупционная деятельность государственных органов в Республике Казахстан: материалы респ. науч.-практ. конф. – Алматы, 2007. – С.100-109.

90. Проблемы корыстно-насильственной преступности // Уголовно-правовой запрет: оценка качества и поиск путей повышения эффективности в борьбе с преступностью: материалы междунар. науч.-практ. к он . , г.Саратов , 26-27 марта 2007 г. – Саратов, 2007. – С. 63-68.

91. Развитие казахстанской криминологии // Материалы международной научно-практической конференции: « Повышение правосознания правовой грамотности граждан в условиях развития правового государства и демократизации общества», 28 февр. 2007 г., г.Алматы. – Алматы, 2007. С.24-28.

92. Развитие казахстанской криминологии // Вестн. КазНУ. Сер. юрид. – 2007. – №2. - С.18-23.

93. Развитие криминологии в Казахстане // Криминология: общетеоретические и прикладные проблемы: материалы Всероссийской науч.-практ . конф., г. Саратов, 4-5 окт. 2007 г. – Саратов, 2007. – С. 13-21.

94. Системность в уголовном праве и проблемы повышения его эффективности (на примере Республики Казахстан) // Системность в уголовном праве: матреиалы 2-го Российского Конгресса уголовного права, 31 мая- 1 июня 2007 г. - М., 2007. С.24-28.

95. Проблемы борьбы с коррупцией // Современная антикоррупционная политика России: материалы конф., 18 февр . 2008 г., г.Саратов. – Саратов, 2008. – С. 19-23.

96. Проблемы взаимодействия международного и национального уголовного права в условиях глобализации // Материалы Международной научно-практическая конференция, посвящ. проф.М. Ковалеву, 9-10 февр. 2008 г., г.Екатеринбург. – Екатеринбург, 2008. – С. 63-70.

97. Противодействие корыстно-насильственной преступности // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: материалы III Российского Конгресса уголовного права, 29-30 мая 2008 г., г.Москва. – М., 2008. – С.537-540.

98. О состоянии казахской юридической терминологии и проблемах ее совершенствования // Жаһандану жағдайында трансұлттық қылмыстылықпен және жемқорлықпен күресу проблемалары: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф.материалдары. – Алматы: әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 2009. – 394 б.

99. О проблемах терминологии и ее совершенствования // Современные проблемы и тенденции развития уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Республики Казахстан: Сб. материалов научно-практ. конф. – Караганда: Карагандинский юридический институт им. Баримбека Бейсенова, 2009. – 300 с.

III. Әдеби кітаптар, зерттеулер, көркем әңгімелер

100. Ажалдың түсі. Алматы: Әл-Фараби, 1999. 136 бет.

101. Қасиетті мекендегі қала. Астана, 2000. 151 бет. / Ж. Әлмешпен бірге.

102. Творческий портрет академика НАН РК С.Зиманова // Человек, гражданин, ученый. – Алматы, 2001. С . 213-215.

103. Шытырман. Алматы: Өркениет, 2002. 210 бет.

104. Мен сүйген қыз // Жас Алаш. – 2003. – сәуір.

105. Менің кейіпкерім // Жас Алаш. – 2003. – 11 ақпан.

IV . П убликации в периодических изданиях

106. Взгляд председателя районного народного суда на проект уголовного кодекса // Советы Казахстана. – 1993. 12 авг.

107. Жаза беру жауапкершілігі: [ Қылмыстық кодекс туралы ] // Халық кеңесі. – 1994. –6 қантар.

108. Қылмыстық кодекс жаңа тұрпатты болуы тиіс // Халық кеңесі. – 1994. – 20 қазан.

109. Қылмысты кодекс. Ол қандай болу керек? // Егемен Қазақста. – 1994. –14 шілде.

110. Воспитывать равенство всех перед законом // Советы Казахстана. – 1994. – 15 марта.

111. Закон - фундамент справедливости // Советы Казахстана. – 1994. – 1 янв.

112. Кого, за что и как будем судить завтра? // Казахстанская правда. – 1994. – 30 сент .

113. Уголовный кодекс Казахстана. Каким ему быть? // На страже. – 1994. – 8 фев. ( №6). – С. 2.

114. Өлім жазасы қажет пе? // Жоғарғы сот Жаршысы. – 1995. –№3. – 14-17 бет; Әділет министрлігінің хабаршысы. – 1995. – №10. – 50-52 бет.

115. Как покарать убийцу? // Вести Казахстана. – 1995. – 26 сент.

116. О подлоге документов при хищении государственного имущества // Вестник Министерства юстиции. – 1995. – № 5. – С. 29-32.

117. Подлог документов за хищение государственного или общественного имущества // Вестник Министерства юстиции Республики Казахстан. – 1995. – №4. – С. 35-39.

118. Смертная казнь: за и против // Юж. Казахстан. – 1995. – 28 июня.

119. Бопсалау туралы түсінік жене оның коғамға қауіптілігі // Әділет министірлігінің хабаршысы. – 1996. – №3. 29-32 бет.

120. Босқа жемтік болмаңыз бопсагерге: [Сақтану тәсілі] // Заң газеті. –1996. – 20 қараша/ Ю.Қаракетовпен бірге.

121. Зорлықшылдан қалай құтылуға болады? // Заң газеті. – 1996. – 23, 30 қазан.

122. Кінә, себеп және бопсалудың мақсаты // Заң газеті . – 1996. – 28 ақпан / Р.Қайдаровпен бірге.

123. Қарақшыға қолды болсаңыз, қайтесіз? // Заң газеті. – 1996. – 6 қараша / Ю.Қаракетовпен бірге.

124. Қорғансызбын деп қорықпа: Кітаптан үзінді // заң газеті. – 1996. – 2 қазан.

125. Вина, мотив и цель вымогательства // Поиск. – 1996. – №5. С. 144-149.

126. Вина, мотив и цель вымогательства // Фемида. – 1996 . №5. С. 33.

127. Заметки на полях проекта Уголовного кодекса // Юридическая газета. – 1996. – 12 марта / Соавт. Р.Е.Кайдаров.

128. Некоторые мысли о правовой реформе // Поиск. –1996. – №3. С. 171-177.

129. Об уголовной ответственности юридических лиц // Вестн. Мөва юстиции. – 1996. – №10. – С.49-51.

130. Основание уголовной ответственности // Закон и время . – 1996 . – №4. – С . 68-69.

131. Понятие и общественная опасность вымогательства // Поиск. – 1996. – №2. С.141-147.

132. Рэкет: Стратегия вымогательства и насилия // Юридическая газета. – 1996. – 15 февр . / Соавт. Ю. Каракетов.

133. Повторность как обязательство, отягчающее ответственность за вымогательства // Поиск. . – 1997. –№2. С. 33-39.

134. Бұзақыдан абай бол // Заң газеті. –1997. – 16, 30 көкек.

135. Тиянақтын үйі тоналмайды: [Ұрылардан сақтану тәсілі] // Заң газеті. – 1997. – 8, 15 қантар / Ю.Қаракетовпен бірге.

136. Қатер кайдан демеңіз // Қазак; әдебиеті. – 1998. – 28 тамыз.

137. Рэкет және қоғамдық қауіп // Заң газеті. – 1998. – 11 наурыз.

138. Рэкет және оның объективтік жағын сипаттайтын белгілер // Заң газеті. – 1998. – 18 наурыз.

139. Когда чиновник теряет надежду // Правительственный вестник. – 1998. – №10. С. 42-50.

140. Она угрожает безопасности государства и общества // Казахстанская правда. – 1998. – 10 нояб.

141. Жаза // За ң . – 1999. – №7. 57-66 бет.

142. Понятие коррупции и коррупционной преступности // За ң ж ә не заман . – 1999. – №3. С. 71-76.

143. Понятие коррупции и коррупционной преступности // Юридическая газета. 1999. 21 апр.

144. Правовой всеобуч: Понятие коррупции и коррупционной преступности // Поиск. – 1999. – №6. С. 245-249.

145. Жауапкершілік жүгі ауыр // Заң газеті. 2000. 29 наурыз.

146. Қылмыс құрамы: қылмыстық объективтік жағы // Заң. –2000. –№3. 65- 72- бет; № 4. 58- 64 бет.

147. «Рэкет» түсінігі және оның қоғамға қауіптілігі // Заң газеті. – 2000. – 19, 26 қаңтар.

148. Задачи и цели сравнительного правоведение в условиях СНГ // За ң ж ә не заман. – 2000. – №3. С. 109-110.

149. Общественная опасность коррупции в сфере экономики // Высшая школа Казахстана. – 2000. – №2. С. 153-159.

150. Общественная опасность коррупции в сфере экономики // Юридическая газета. – 2000. – 1 марта.

151. Проявление коррупции в экономике Казахстана // Предупреждение преступности. – 2001. – №2. – С .12-15.

152. У крепить независимость судебной системы // Юридическая газета. – 2000. – 15 нояб.

153. Аудармаға абай болайық : [ Заң терминдерінің тәржімесінде түсініксіздік көп[ // Егемен Қазақстан. – 2001. – 29 тамыз.

154. Әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни өшпенділік немесе араздық не қанды кек себебі бойынша адам өлтіру: Бұқараға құқықтық сауат // Заң газеті. – 2001. – 4 маусым.

155. Жаңа көзқарастың ізденіс қажет // Заң. – 2001. – №4. 51-54 бет.

156. Кепілдік берілген уақытша өмір: Шығыс қазақстан обл. Соттарының есірткіге байланысты қараған істері жайында // Заң газеті. – 2001. – 10 қантар.

157. Лауазымдық қылмыстарды тергеу - әділет министрлігінің құзырына берілсін // Жас алаш. – 2001. – 3 наурыз.

158. Юридическая терминология нуждается в шлифовке // Казахстанская правда. – 2001. – 2 июня.

159. Нерв, соединяющий с обществом: [ Тюрем. срок ] // Юридическая газета. – 2002. – 27 нояб.

160. Отграничение рэкета, смежных преступлений по времени возможного исполнения угрозы // Криминологический журнал. – М., 2002. №1. С. 38-46.

161. "Әрбір шенеунік мемлекеттік тілге қамқор болуға тиіс" : Маңғыстау облыстық қаржы полициясының бастығы, заңгер-жазушы Е.Алаухановпен сұхбат / Сұхбат.М.Тоқашбаев // Қазақстан Zaman.- 2003. 12 желтоқсан.

162. Қылмыстық алдын алып, оған тосқауыл қоюға бола ма? // Заң. – 2003. –№12. 51-56 бет.

163. Причины корыстно-насильственных преступлений: взаимодействие семьи и подростка // Фемида. – 2003. – №2. – С. 32-36 / Соавт. К. Сатыпалды.

164. Расплата за преступление . Полемика о целях наказания // Юридическая газета. – 2003. – 9 июля / Соавт. К.Сатыпалды.

165. Расследование уголовных дел об организованной преступности в сфере экономической деятельности //Фемида. – 2003. – №6. С. 17-23.

166. Смертная казнь: да или нет? // Мысль. – 2003. – №3. С. 28-31.

167. Ауызбен орақ оратындарды жек көремін // Жас Алаш . – 2003. – 13 қараша.

168. Әрбір шенеунік мемлекеттік тілге қамқор болуға тиіс! // Қазақстан-Заман. – 2003. – 12 желтоқсан.

169. Орындалмаған операция //Заң газеті. – 2003. – 12 ақпан.

170. Ұстаз туралы сыр: Е.Қайыржанов туралы // Егемен Қазақстан. – 2003. –17 қыркүйек.

171. Асыл адам айнымас: [ Қ. Мұхамеджанов туралы ] // Жас Алаш. – 2004. – 25 қараша.

172. Белгілі заңгердің азаматтық бейнесі: [Қазақстан респ. Жоғарғы сотының төрағасы Қ.Мәми жайлы] // Ана тілі. – 2004. – 4 тамыз.

173. Өсер елдің баласы.... (И. Тасмагамбетов туралы) // Қазақ әдебиеті. – 2004. – 17 қыркүйек.

174. Сейдолла жәй танысым ғана емес, сырласымда болатын: C.Байтереков туралы // Заң газеті. – 2004. – 4 маусым.

175. Әйелдер мен жастар арасындағы қылмыс // Қазақ әдебиеті. – 2004. – 5 қараша.

176. Жасөспірімдердің қылмысы неге көп? // Заң. – 2004. –№4. 40-45 бет.

177. Қылмыс және отбасы // Ана тілі. – 2004. – 13 мамыр.

178. Қылмыс қайдан шығады? // Ана тілі. – 2004. – 28 қазан.

179. Қылмысты құрықтауға бола ма, болса оның жолдары қандай? // Егемен Қазакстан. – 2004. – 30 каңтар.

180. Қылмыстың алдын алуға бола ма? // Заң газеті. – 2004. – 29 қыркүйек.

181. Қылмыстың алдын алуға бола ма? // Заң газеті. – 2004. – 17 қыркүйек.

182. Қылмыстың алдын алуға бола ма? // Заң газеті . – 2004. – 15 қазан.

183. Тілді қорғау баршаның міндетіне айналса ... // Заң газеті. – 2004. – 29 қазан.

184. Как противостоять насильнику? // Юридическая газета. – 2004. – 8 окт.

185. Не будьте жертвой! // Юридическая газета. – 2004. – 7 сент.

186. Предпринимателю на заметку // Юридическая газета. – 2004. – 24 дек.

187. Соц иал ь но-демографические признаки лиц, совершающих корыстно-насильственные преступления // Ученые труды Академии МВД РК. – 2004. – №7. С. 21-28.

188. Специальные меры предупреждения преступлений // Юридическая газета. – 2004. – 5 окт.

189. Экономическая безопасность // Фемида . – 2004. – № 5. С. 18-23.

190. Алар асуымыз алда // Заң. – 2005. – №7. – 25-27 бет.

191. Алдымен заңның тілін дұрыстайық // Егемен Қазақстан. – 2005. – 15 маусым.

192. Жолдаудан кейінгі ойлар //Ақиқат . – 2005. – №8. – 13-14 бет.

193. Жолдаудан туған ой // Қазақ әдебиеті. – 2005. – 10 маусым.

194. Жолдаудың кейінгі жоталы істер: Елбасы Жолдауын жыл аяғында қайта бір зерделесек... // Түркістан. – 2005. – 29 желтоқсан.

195. Қазақ тілі қашанғы орыс тіліне атқосшы болады: [Ұлттық тілді дамыту жайлы] // Оңтүстік Қазақстан. – 2005. – 26 шілде.

196. Қылмыс және қылмыстық әрекет // Заң. – 2005. – №8. – 30-33 бет.

197. Қылмыс және қылмыстық әрекет // Заң. – 2005. –№9. – 21 бет.

198. Қылмыскерлік // Заң. – 2005. – №11. 33-35 бет; №12. – 33-34 бет.

199. Қылмыстар және қылмыскерлік // Заң. – 2005. – №10. – 26-29 бет.

200. Қылмыстар туралы түсінік // Заң. – 2005. – №11. – 25-27 бет.

201. Пайдақорлық-зорлық қылмыстарының виктимологиялық аспектілері // Научный мир Казахстана. – 2005. – №2. – 25-29 бет.

202. Бытовые причины корыстно-насильственных преступлений // Предупреждения преступности. – 2005. – №3. – С. 33-36.

203. Взгляд на древние времена // Юридическая газета. – 2005. – 23 сент.

204. Исламская право // Юридическая газета. 2005. 12 авг.

205. Портрет о Президенте // Научный мир Казахстана. – 2005. – №3. – С.4-15.

206. Правовые аспекты предоставления убежища // Предупреждение преступности. 2004. №2. С.50-51 / Соавт. А. Омарова.

207. Преступление против имущественных отношений в уголовном обычном праве казахов // Фемида. – 2005. – №6. – С. 7-9.

208. Причины корыстно-насильственных преступлений // Научный мир Казахстана. – 2005. – №3. – С. 89-94.

209. Социально-бытовые причины корыстно-насильственных преступлений // Предупреждение преступности. 2005. №3. С.33-35

210. У корабля надежный капитан: Размышления в свете послания Президента // Мысль. – 2005. – №7. – С. 18-21.

211. Уголовное преступление и обычное право казахов // Юридическая газета. – 2005. – 10 авг.

212. Язык закона – государственный язык // Казахстанская правда. – 2005. – 12 мая.

213. Достарымның көптігіне мақтанамын: сұхбат / Сұхб. Ә. Сейілханқызы // Заң газеті. – 2005. – 20 қыркүйек.

214. Өмір толқыны «шірік» адамдарды жағаға лақтырып тастады // Заң газеті. – 2005. – 29 сәуір.

215. Қазақ заңының патриархы Салық аға туралы... // Заң. – 2006. – №4. – 27-28 бет; Заң газеті. – 2006. – 15 ақпан.

216. Корифей юридической мысли: [С. Зиманов] // Казахстанская правда. 2006. 18 февр.

217. Патриарх нашей юриспруденции // Юридическая газета . – 2006. – 15 февр.

218. Елбасы Жолдауынан туған толғау // Научный мир Казахстана. – 2006. –№1 . 2006 . С. 30-36 .

219. Контрабанданың жалпы құқықтық сипаттамасы және онымен күресу жолдары // Заң. – 2006. №9. – 14-19 бет.

220. Криминология ғылымы даму үстінде // Заң газеті. – 2006. – 6 қазан.

221. Қазақ заңының патриархы Салық аға туралы... // Научный мир Казахстана. – 2006. – №1. – С.191-194.

222. Қыздар, зорлықшылдан қорғана біл: [Заң ғыл. д-ры Е.Алаухановпен сұхбат] / Әңгімелескен А. Мауқараұлы // Қазақстан Заман. – 2006. – 27 қантар.

223. Қылмыстың алдын алуға бола ма? // Мұғалім және Заң. – 2006. – №4. 12-16 бет.

224. Биологические основы противоправного поведения. // За ң және Заман. – 2006. – № 7. С. 31-33.

225. Борьба с коррупцией и международный опыт // Заң және Заман. – 2006. – №8. С. 16-17.

226. Виктимологические аспекты корыстно-насильственных преступлений против личности // Научный мир Казахстана. 2006. №5-6. С. 93-102.

227. Документы, штампы, печати, бланки: понятие и как объекты уголовно-правовой защиты // Научный мир Казахстана. – 2006. – №5-6. С.102-107.

228. Значение декриминализации в осуществлении политики борьбы с преступностью в РК // Тураби. 2006. №3. С .24-27.

229. К вопросу об отмене смертной казни // Вестн. КазНУ. Сер. юрид. – 2006. – №23. С.119-122; Тураби. – 2006. – №3. – С. 19-25 / Соавт. М.Рустамбаев .

230. Когда у криминала женское лицо // Юридическая газета. – 2006. – 4 окт.

231. Криминологическая характеристика и профилактика терроризма // Тураби. 2006. №1. С.18-25.

232. Криминологическая характеристика преступности среди женщин // Фемида. – 2006. – №11. С.13-15.

233. Криминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с групповой преступностью несовершеннолетних // Фемида. – 2006. – №8 . С. 26-27.

234. Механизмы взаимодействия государственной власти и управления. // Научный мир Казахстана. – 2006. – №2. С.84-90.

235. Механизмы взаимодействия государственной власти и управления // Фемида. 2006. №5. С.37-39 / Соавт. Б.Бердимбетова.

236. Настойчиво идти к высоким целям // Казахстанская правда. – 2006. – 5 апр.

237. О патриархе Казахстанской юриспруденции, Салыке Зиманове. // Вестник университета им. Д.А.Кунаева. – 2006. – №4. С. 296-297.

238. О состоянии казахской юридической терминологии и проблемах ее совершенствования // Научный мир Казахстана. – 2006. – №2. С. 20-24.

239. Об опыте работы с коррупцией в развитых демократических странах // Закон и время. – 2006. – №8. – С. 16-18 /Соавт.: Б.Архаров, М.Журинов.

240. Профилактика терроризма // Фемида. – 2006. – №4. – С.7-10.

241. Проявления коррупции в обществе // Правовая реформа в Казахстане. – 2006. – №4. С.52-53.

242. Социально-правовая характеристика иностранных граждан, совершивших преступления в РК // Предупреждение преступности. – 2006. – №3. С. 2-4.

243. Халатность и его уголовно-правовые аспекты // Научный мир Казахстана. – 2006. – №3-4. С.62-67.

244. Жазалар // Заң. – 2007. – №5. 24-30 бет.

245. Жаза ұғымы // Қазақстан Республикасы ІІМ Академиясының ғылыми еңбектері. – 2007. – №2. – 47-51бет.

246. Жаза ұғымы және түрі // Заң. – 2007. - №5. – 24-30 бет.

247. Контрабанданың жалпы құқықтық сипаттамасы және онымен күресу жолдары // Заң. 2007. №9. 14-19 бет. / А. Мақсұтовамен бірге.

248. Криминология ғылымы - елмен бірге даму үстіндегі ғылым // Егемен Қазақстан. – 2007. – 26 қаңтар.

249. Криминология ғылымы даму үстінде // Научный мир Казахстана . – 2007. – №3-4. С.79-87.

250. Қазақ заң терминологиясындағы ахуал және оны жетілдіру проблемалары туралы // Қазақстан Республикасы ІІМ академиясының ғылыми еңбектері. – 2007. – №3. С.23-24.

251. Қазақстан криминологиясының дамуы // Научные труды Академии МВД РК. – 2007. – №1. С.90-94.

252. Құқыққа қарсы мінез-құлықтың алдын алудың криминологиялық бағыты // Қазақстан жоғары мектебі. – 2007. – №3. С.247-251.

253. Құқыққа қарсы мінез-құлықтың алдын алудың құқықтық бағыттары // Заң. – 2007. – №3. 27-29 бет.

254. Қылмыстық заңдардың аударма қателері // Қазақстан Республикасы ІІМ Академиясының ғылыми еңбектері. – 2007. – №2. – 17-22 бет.

255. Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими // Право и политика. – 2007. – №2. С.49-60.

256. К риминологические и уголовно-правовые аспекты борьбы с групповой преступностью несовершеннолетних // Научный мир Казахстана. –2007. – №1. С.102-106.

257. Криминологические основы изучения личности женщин-преступниц // Фемида. – 2007. – №1. С.9-12.

258. О механизме примирения: постановка проблемы // Научный мир Казахстана. – 2007. – №1. С.102-105.

259. О состоянии казахской юридической терминологии и проблемах ее совершенствования // Научные труды Академии МВД РК. – 2007. – №1. С.3-5.

260. Органы налоговой службы // Тураби. – 2007. – №3. С.10-12.

261. Понятие профилактики преступлений как практической деятельности // Ученые труды Академии МВД Республики Казахстан. 2004. №4. – С.6-9.

262. Развитие казахстанской криминологии // Фемида. – 2007. – №4. С.11-15.

263. Развитие казахстанской криминологии // Закон и время. – 2007. –№2. С.30-33.

264. Развитие казахстанской криминологии // Информационный журнал Ташкентского государственного юридического института. – 2007. – №1. С.119-122.

265. Развитие Казахстанской криминологии // Казахстанская правда. – 2007. – 24 февр.

266. Қазақ философиясының діңгегі: [Ғ.Есім туралы] // Заң газеті. – 2007. – 8 мамыр.

267. Ғалым ағаларымды құрмет тұту менің басты парызым: [Сұхбат] // Заң. –2008. – №10. – 17 бет.

268. Ең өкініштісі – қазақ тілінде заңнамалық терминологияның дұрыс қалыптаспай жатқандығы // Айқын. – 2008. – 8 қараша.

269. Есеп берер кезім әлі алда // Заң газеті. – 2008. – 20 мамыр.

270. ХХІ - ғасырдың Фараби! // Қазақстан ғылыми әлемі. 2008. №1. 17-20 бет.

271. Ең өкініштісі-қазақ тілінде заңнамалық терминологияның дұрыс қалыптаспай жатқандығы // Айқын. 2008. 8 қараша. 3 бет.

272. Жас адамдардың құқыққа қарсы мінез-құлқын оның түрлері бойынша талдау // Қазақстанның ғылыми әлемі. 2008. №1. 17-20 б.

273. Заңды жетілдіру – уақыт талабы // Заң газеті. – 2008. – 26 ақпан.

274. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің проблемалары // Заң. – 2008. – №2. – 25-30 б.

275. Антикоррупционное законодательство // Человек и закон. – 2008. №1. С.8.

276. Борьба с коррупцией в государственных органах РК // Юридическая газета. – 2008. – 28 марта.

277. Борьба с коррупцией – в приоритете // Человек и закон. – 2008. – №1. –С. 8 .

278. Женская преступность // Вестник КазНУ. Сер. юрид. – 2008. – №1 . – С.171-175.

279. К проблемам противодействия коррупционной преступности в Республике Казахстан //Российский криминологический взгляд. – 2008. №3. – С. 234-236.

280. Казахстанское и зарубежное антикоррупционные законодательства // Предупреждение преступности. – 2008. – №1. С.39-41 ; Закон и время. 2008. №1. С.32-34.

281. Наказание как средство борьбы с корыстно-насильственными преступлениями и проблемы повышения его эффективности // Научный мир Казахстана. 2008. №4. С. 7-12 / Соавт. К. Ахмедин.

282. Правовая характеристика общественных отношений в сфере труда // Юридическая газета. – 2008. –5 нояб.

283. Развитие казахстанской криминологии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – СПб., 2008. – №1. – С. 25-31.

284. Развитие казахстанской криминологии // Криминологический журнал. – М., 2008. – №2. – С. 23-27.

285. Современное состояние отечественной криминологии // Закон и время. 2008. №4. С.30-34.

286. Тенденции и противодействия коррупционной преступности в Республике Казахстан // Криминологический журнал. – М., 2008. – №1. – С. 90-93.

287. Уголовное наказание, как средство предупреждения корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в отношении женщин // Предупреждение преступности. – 2008. – №1. – С. 10-13 / С оавт. Н. Каирова.

288. Что питает преступление чиновника? // Юридическая газета. – 2008 . – 3 июня.

289. Труд предваряет любой юбилей // Юридическая газета. - №153. – 8.10.2009.

290. Спастись от посягательств. // Юридическая газета от 16 января 2009 г. №7. С.5.

291. Ұстаз туралы сыр [ акад. С. Зиманов жайлы ] // Егемен Қазақстан. – 15 ақпан, 2009

292. Концепция лидера и реформатора (о Президенте РК) // Казахстанская правда. – 13.10.2009.

Карта сайта Вакансии Контакты Наши баннеры Сотрудничество

      "ВСЕ О ПРАВЕ" - :: Информационно-образовательный юридический портал ::allpravo © 2003-20