www.allpravo.ru
   Информационное письмо всем ректорам вузов, научным и практическим работникам

Web allpravo.ru
Новости
Электронная библиотека
Дипломные
Юридические словари
Тесты On-line
Рекомендации
Судебная практика
Расширенный поиск
ЮрЮмор
Каталог
 

ЖОО ректорларына, ғылыми және тәжірибеден өтуші қызметкерлерге

Ақпараттық хат

1. Қылмыстық құқық және криминология, қылмыстық-атқару құқығы, қылмыстық іс жүргізу және құқық қорғау органдары мәселелері бойынша отандық және шетел ғалымдарының, сондай-ақ тәжірибеден өтушілердің еңбектерінің библиографиясы дайындалуда.

Библиографияға 1991-2009 жылдар арасында жарық көрген еңбектер енгізіледі. Басылым жоғарғы заң оқу орындарының, оның ішінде ҚазҰУ-дың заң факультетінің оқу жоспарына бағытталған ғылыми қызметкерлеріне және тәжірибеден өтуші заңгерлерге арналатын болады. Анықтама ғылыми қызметкерлер мен тәжірибеден өтуші заңгерлерге қылмыстық-құқықтық көзқарастарды қалыптастыруда, қылмыстық-құқықтық тәуекелділіктерді бағалауда көмекші құрал бола алады, сондай-ақ студенттер семинарлар мен тәжірибелік жұмыстарға дайындалуда, реферат, бақылау, курстық және диплом жұмыстарын жазуда, қылмыстық құқық бойынша кандидаттық минимум тапсыруда және кандидаттық, докторлық диссертациялар жазуда қолдана алады.

Сіздерден көрсетілген кезеңде (1991-2009жж.) жарық көрген еңбектеріңіз туралы тізім үлгісіндегі ақпараттарды ұсынуыңызды сұраймыз.

2. Сондай-ақ, «Қазақстан заңгерлері» («Юристы Казахстана») атты мамандандырылған кітап басып шығару жоспарлануда.

Мына салалар бойынша:

1) Ғылымда

2) Тәжірибеде

3) Әкімшілік - мемлекеттік қызметте

4) Саяси қызметте

5) Құқық қорғау және сот органдарында

Қазіргі уақытта осы жинақтың жазылуы үшін мәліметтер жиналуда. Мәліметтеріңізді толық ғылыми-шығармашылық және тәжірибелік биография түрінде ұсынуларыңызды сұраймыз.

Мәліметтер жинауды төмендегідей құрамдағы қызметтік топ жүзеге асырады:

1) Қызметтік топтың жетекшісі з.ғ.д., профессор Алауханов Е.О. ұялы тел.: 8701-1118828 e-mail : doctor.u@mail.ru , Esbergen@kaznu.kz

2) З.ғ.д., профессор Жансараева Р.Е. 87772867777

3) З.ғ.д., профессор Рустемова Г.Р. +77017132480

4) З.ғ.к., доцент Нұрмұханбет Д.Ы. 87017398149, e-mail : 888.kz@mail.ru

5) Аға оқытушы Рысқалиев Д.У. 87011470807

6) Аға оқытушы Байсалов А.Ж. 87017662681, e-mail : aimana_m@mail.ru

7) Аға оқытушы Маликова Ш.Б. 87017887876

8) Аға оқытушы Алимкулов Е.Т. 87017140181

9) Қызметтік топтың хатшысы Нұғыманова Б.А. 87011888354, юрфак КазНУ им. Аль-Фараби, каб. №417, тел.: 470246 (вн.1242)

Всем ректорам ВУЗов, научным и практическим работникам

Информационное письмо

1 Готовится к изданию библиография работ отечественных и зарубежных ученых и практиков по вопросам уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса и правоохранительных органов.

Библиография будет включать в себя труды, опубликованные за период начиная с 1991 до 2009 гг. Издание будет предназначено для практикующих юристов и научных работников, адаптировано к учебному плану юридических высших учебных заведений, в частности юридического факультета КазНУ. Справочник может быть использован при разработке уголовно-правовых позиций, оценке уголовно-правовых рисков практикующими юристами и научными работниками, а также при подготовке студентов к семинарам и практическим занятиям, написания эссе, рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ, выполнений иных заданий, сдачи кандидатского минимума по уголовному праву и написания кандидатских и докторских диссертаций.

Просим Вас предоставить информацию о ваших научных трудах за указанный период (1991-2009 гг.) в форме списка.

2 Также планируется издание специализированной книги «Юристы Казахстана»:

По следующим рубрикам

1 В науке

2 На практике

3 В административной-государственной службе

4 В политической деятельности

5 В правоохранительных и судебных органах.

В настоящее время осуществляется сбор материалов для написания этого сборника. Просим предоставить данные в виде подробной научно-творческой и практической биографии.

Сбор материалов осуществляет рабочая группа в составе:

1 Рук. рабочей группы д.ю.н., проф. Алауханов Е.О. .: +77011118828 e - mail : doctor . u @ mail . ru , Esbergen @ kaznu . kz

2 Д.ю.н., проф. Джансараева Р.Е. +77772867777

3 Д.ю.н., проф. Рустемова Г.Р. +77017132480

4 К.ю.н., доцент Нурмуханбет Д.Ы. +77017398149, e - mail 888. kz @ mail . ru

5 Ст. преподаватель Байсалов А.Ж. +77017662681 и e - mail : aimana _ m @ mail . ru

6 Ст. преподаватель Маликова Ш.Б. +77017887876

7 Ст. преподаватель КазНУ Алимкулов Е.Т. +77017140181

8 Секретарь рабочей группы Нугманова Б ейбіт +77011888354, юрфак КазНУ им. Аль - Фараби , кабинет № 417, тел .: 470246. вн .1242

ALL Rectors, Scientific and practitioners!

NEWS LETTER

1. A publication of the bibliography of works of domestic and foreign scholars and experts on criminal law and criminology, criminal-executive law, criminal procedure and law enforcement.

References will include works published during the period starting from 1991 until 2009. The publication is designed for practitioners and researchers, adapted to the curriculum of legal institutions of higher education, in particular the Law Faculty penalty. Reference can be used in the development of criminal justice positions, the assessment of criminal risk practitioners and academics, as well as in preparing students for seminars and workshops, writing essays, papers, monitoring, exchange rate and degree of works performed other tasks, putting candidat minimum on criminal law and writing candidate and doctoral theses.

We ask that you provide information about your academic writings in this period (1991-2009 biennium.) in the form of a list.

2. Also planned publication of specialized books «Lawyers Kazakhstan» .

At the following headings:

1. In Science

2. In practice,

3. In the administrative and public service

4. In politics

5. In law enforcement and judicial organs.

There are currently collecting materials for writing the book. Please provide data in the form of detailed scientific and creative and practical biography.

Collecting materials is implementing a working group composed of:

1 Head of the working group: d.l.s., prof. Alauhanov E.O.: 87011118828

e-mail: doctor.u @ mail.ru, Esbergen@kaznu.kz

2 D.l.s., prof. Dzhansaraeva R.E. 87772867777

3 D.l.s., prof. Rustemova GR +77017132480

4 C .l.s., associate professor Nurmuhanbet D.Y. 87017398149, e-mail 888.kz @ mail.ru

5. Art. Teacher Ryskaliev D.U. 87011470807

6. Art. Teacher Baisalov A.ZH. 87017662681 and e-mail: aimana_m@mail.ru

7. Art. Teacher Malikova SH.B. 87017887876

8. Art. Teacher Alimkulov E.T. 87017140181

9. Secretary of the Working Group Nugmanova B.A 87011888354, fac. Of law KazNU them. Al-Farabi, a room number 417, tel.: 470246. vn.1242

Карта сайта Вакансии Контакты Наши баннеры Сотрудничество

      "ВСЕ О ПРАВЕ" - :: Информационно-образовательный юридический портал ::allpravo © 2003-20